ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДДП

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДДП. «Детальний план території СФГ «АСТРА.» по вул.Садовій,1, у с.Вербки Семенівського району Полтавської обл.»
Загальні положення.
Містобудівний проект «Детальний план території СФГ «АСТРА» по вул.Садовій,1, у с.Вербки Семенівського району Полтавської обл.», розроблений відповідно до Розпорядження Устимівської сільської ради № 02-11/11 від 05.06.2019 року.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 0,5 га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

            1.Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Устимівська сільська рада.
Виконавець  - ФОП Бородич М.В.

2. Вид та основні цілі ДДП його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівним проектом «Детальний план території СФГ «АСТРА.» по вул.Садовій,1, у с.Вербки Семенівського району Полтавської обл.» обґрунтовується та розглядається можливість розміщення та обслуговування адміністративної будівлі сільськогосподарського підприємтсва.
Проект розробляється з метою:
• формування принципів планувальної організації забудови;
• виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
• визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
• визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування;
• визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури;
• організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
• охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень Схеми планування Полтавської області, чинного Генерального плану с. Вербки, визначення планувальних обмежень використання території, згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
При розроблені детального плану враховуються інформація земельного кадастру.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Наявні та запроектовані об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
На території проектування відсутні та не запроектовані об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля, ст.3, п 3, абзац. 8.
Цілі охорони довкілля
При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детальний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки («Довкілля-2021»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року, Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання сесії Полтавської обласної ради  від 14 липня 2017 року № 497, Програми економічного і соціального розвитку Семенівського району  на 2020 рік,
Перелік та обсяг інформації
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
• доповіді про стан довкілля;
• статистичну інформацію;
• лабораторні дослідження стану довкілля;
• дані моніторингу стану довкілля;
• оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
• пропозиції щодо функціонального використання, планування та забудови території.

4. Розгляд ймовірних наслідків

Ймовірні наслідки діяльності - розміщення на вказаній території холодильника для заморозки та зберігання м’яса.
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я для населення
Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:
– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, транспорту та виробничої техніки;
– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – локальні системи. Каналізація – локальна;
– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;
– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.
б) Для територій з природоохоронним статусом
Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;
в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Транскордонний вплив відсутній;

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається будівництво адміністративної будівлі сільськогосподарського підприємства.
Відповідно до  Генерального плану с. Вербки, територія проектування Детального плану визначена як виробнича зона.
Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Генерального плану населеного пункту.
Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю.

6.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;
Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря викидів, утворених внаслідок роботи підприємства;
Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо забудови та функціонального використання території

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку - Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - ст. 11, п. 2.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Устимівська сільська рада (Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Устимівка, вул. Шевченка, буд. 20, тел..  05341-93642, e-mail: ustimovka38271@ukr.net, відповідальна особа Голова – Бугаєць Юрій Іванович

Строки подання
15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністраці(semenivka.adm-pl.gov.ua) заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території СФГ «АСТРА.» по вул.Садовій, 1, у с.Вербки Семенівського району Полтавської обл.», (відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Наверх ↑