Легалізація заробітної плати

Версія для друкуВерсія для друку

Легалізація заробітної плати

В умовах сьогодення на¬гальним стає питання щодо забезпечення дотримання соціальних гарантій, в пер¬шу чергу, легалізації ви¬плати заробітної плати. На жаль, сьогодні виплата не¬легальної заробітної плати все більше набуває харак¬теру соціального явища, ос¬лаблює соціальний захист працівників, зменшує над¬ходження до бюджетів та державних соціальних фо¬ндів. Тому легалізація за¬робітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є од¬ним з найпріоритетніших напрямків роботи Управління Держпраці у Полтавській області.
Працівник, який отримує зарплат¬ню в «конверті», стає повністю без-захисним перед роботодавцем. Усна до¬мовленість жодним чином не фіксується. Юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне, й  доти, доки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудово¬го стажу. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, цю їх згода отримувати зарп¬лату «в конвертах» позбавляє їх соціаль¬ного захисту, права на гідні умови праці та відпочинку, соціальної захищеності в разі тимчасової непрацездатності – не оплачу¬ються лікарняні листи, не проводяться ви¬плати допомоги жінкам під час вагітності та пологів, страхові виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, не виникає права на допомогу з безробіття залежно від отримуваної заробітної плати в разі втрати роботи і т.д.
Тому, перш за все, самі громадяни мають бути зацікавлені в тому, щоб працювати офіцій¬но. В кінцевому результаті від приховуван¬ня зарплати страждають саме вони. Отже, отримуючи заробітну плату в «конвертах», людина залишається соціально незахищеною у майбутньому.
Для роботодавців використання неле¬гальної праці теж доволі часто створює зайві проблеми, оскільки на нелегально¬го працівника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Від¬сутня правова підстава повної або част¬кової матеріальної відповідальності, що є особливо актуальним у сфері торгівлі та обслуговування.
Шановні роботодавці!
Звертаю увагу керівників підприємств, установ, організацій та підприємців щодо неприпустимості випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також виплати заробітної плати в розмірах нижче мінімально встановленої законодавством.
Відтепер юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафної санкції в разі:
       - фактичного  допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору ; оформлення працівника на неповний робочий день (в той час, коли фактично особа працює повний робочий день); виплати заробітної платні без нарахування та сплати ЄСВ - 125190 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
        - порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, має наслідком штрафні санкції у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (зараз це 9600грн);
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (наразі це 41730 грн).
У разі, недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (417300 гривень).
Шановні громадяни!
Пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» чи маючи інше неоформлене джерело доходу, ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім…

Головний державний інспектор
Управління Держпраці
у Полтавській області                                                                        В.Ковтун

 

 

Наверх ↑