Регламент роботи

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження голови 
                                                                 Семенівської райдержадміністрації   
                                                                13 .07.2017     №264

                                   
                                                                
РЕГЛАМЕНТ
Семенівської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1.  Регламент Семенівської районної державної адміністрації, (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної  державної  адміністрації .
    
2. Розгляд  у районній держадміністрації питань,  що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  районною радою повноважень,   провадиться  головою,  першим  заступником  голови, заступниками  голови,  керівником  апарату районної  держадміністрації, відділами, секторами апарату. відділами, службами, секторами  та  іншими  структурними  підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота   райдержадміністрації,   її   апарату, відділів, служб   та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.
Районна державна адміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл  обов'язків  між  посадовими   особами   райдержадміністрації  проводить  голова районної державної адміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду з визначенням:
повноважень і функцій посадової особи;
відділів, служб, секторів  та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі   -   структурні   підрозділи   райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
підприємств, установ та організацій щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядку заміщення  голови  районної  державної адміністрації,  його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації  розробляються  керівниками  цих  підрозділів, погоджуються  із  заступниками голови (відповідно  до  розподілу обов'язків), а також  з начальником відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними  органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  райдержадміністрації  (далі – юридичний відділ) і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота    районної    держадміністрації   проводиться   за перспективними  (річними) та  поточними  (квартальними),  а  у  разі потреби   оперативними    планами,  які  затверджуються розпорядженням  голови райдержадміністрації.

7. Планування роботи райдержадміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів.

8. Формування  планів   роботи   райдержадміністрації здійснюється  її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної держадміністрації,  погодженими  із першим заступником, заступником  голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Планування роботи  райдержадміністрації  з  підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Плани  роботи  райдержадміністрації   передбачають заходи, спрямовані     на     виконання     Конституції    України, законів  України,  актів  Президента  України  та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів  Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, (далі – акти законодавства),     доручень Президента України,  Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших визначених законами,  а також делегованих районною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.
До планів роботи райдержадміністрації включаються:
актуальні питання,   пов'язані   із  здійсненням  заходів  із соціально-економічного розвитку   району   або    окремих    його адміністративно-територіальних одиниць,   функціонуванням  галузей господарського комплексу  та  розв'язанням  проблем  у  соціальній сфері,  поліпшенням  діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду   на   засіданні   колегії,   нараді  у  голови  райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;
перелік актів  законодавства,  розпоряджень  голови  райдержадміністрації,  хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові    заходи,    проведення    яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю. 
Плани повинні містити:
підбиття підсумків   діяльності   районної  державної адміністрації відповідно за рік та  квартал  із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних          підрозділів          райдержадміністрації з виконання актів законодавства,  розпоряджень   голови     райдержадміністрації.
Підготовка до  розгляду  діяльності  структурних  підрозділів райдержадміністрації,  як правило, передбачає проведення комплексної  або цільової перевірки  стану справ   у даному структурному підрозділі.
У планах  роботи  райдержадміністрації   визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
    
10. Додаткові   (позапланові)    питання    включаються    до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням  голови райдержадміністрації.
     Питання виключається     з     плану     роботи      райдержадміністрації  за рішенням    голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота   структурних   підрозділів  та  апарату  райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що  затверджуються  першим заступником голови, заступником   голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником   апарату   райдержадміністрації.
Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плану роботи     структурного    підрозділу    та    апарату    райдержадміністрації і виключаються з нього  за  рішенням  першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль   за   виконанням   планів    роботи    райдержадміністрації,  структурних  підрозділів  та  апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації (відповідно  до розподілу     обов'язків),     керівником    апарату    райдержадміністрації.

14. Підготовка    звітності    райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться  її  апаратом  на  основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації,  у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації  (відповідно  до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації.
Зміст звітності  за квартал  і   рік   визначається питаннями,   що  вирішуються  райдержадміністрацією  та  її структурними  підрозділами.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  на  її  офіційній  веб-сторінці  та у разі необхідності – у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату райдержадміністрації

   15. Апарат   райдержадміністрації    відповідно    до покладених на нього завдань:
опрацьовує документи,     що     надходять     до    райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти доручень голови, першого заступника голови,   заступника голови райдержадміністрації;
здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень,  розробляє   за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з основної діяльності та кадрових питань;
перевіряє за  дорученням  голови  райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів та  доручень Президента України,  Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень  голів обласної та  районної  державних адміністрацій  територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади (з  питань  здійснення  повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами  районної  державної адміністрації,     вивчає та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  вищевказаних документів;
за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводить
аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень
і  в порядку,  визначеному законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  відповідних територій;
здійснює правове     забезпечення     діяльності     райдержадміністрації,  надає  методичну  та  іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актів законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
готує аналітичні,   інформаційні   та   інші   матеріали    з організаційних   і   кадрових  питань,  що  розглядаються  головою районної державної адміністрації;
проводить разом із  структурними   підрозділами   райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і   суспільно-політичного   становища  на  відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;
організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформаці0ї в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпорядженнями голів обласної та районних державних адміністрацій; відповідальність  за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації  несе структурний підрозділ райдержадміністрації, який виконує функції у сфері забезпечення доступу до публічної інформації;  у структурних підрозділах  відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;
забезпечує адміністрування  Державного реєстру виборців;
здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства,  належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність,   пов'язану   з   державною  таємницею, організовує  та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення   режиму секретності  в  райдержадміністрації  відповідно  до  вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації; 
виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації,   територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади,   а також з виконавчими органами рад.

17. Організація  роботи  апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Кадрова робота

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  місцевих органів виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, а в структурних підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23.  Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   в установленому  порядку  пропозиції до обласної державної  адміністрації  про підняття клопотання щодо  нагородження державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів  України  та  заохочує працівників   апарату    і  структурних   підрозділів   райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та  організацій,   що належать до сфери її управління.

26. На    кожного    прийнятого   на   роботу   до   райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію держаної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування  та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу  на державну службу, її проходження та припинення несе відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Організація роботи з документами  та контролю за їх виконанням

28. Організація    роботи    з    документами    у   райдержадміністрації   здійснюється    в    порядку,    передбаченому інструкцією   з   діловодства,   що  розробляється  відповідно  до Типової  інструкції  з  діловодства   у    центральних  органах  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України  від 30.11.2011 №1242.
Інструкція з     діловодства    районної    державної адміністрації затверджується  головою райдержадміністрації.
Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом,  здійснюється  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  ід 19 жовтня 2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.
Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами, документами у сканованій формі без електронного цифрового підпису визначається головою райдержадміністрації.

29. Відповідальність  за  організацію  виконання   документів несуть   голова,   перший заступник голови, заступник   голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівник  апарату  райдержадміністрації   та керівники її структурних підрозділів.

30. Контроль     за    виконанням документів   здійснюється    стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що  потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених
актами  законодавства,   актами та дорученнями Президента України,    Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями    голів обласної та   районної  державних адміністрацій,   розгляд звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
Контроль за    виконанням    завдань,    визначених    актами законодавства,    актами та дорученнями Президента України,    Прем'єр-міністра   України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями    голів обласної та   районної  державних адміністрацій, а також за розглядом звернень   комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад та інших документів  здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації,  за  розглядом звернень  громадян, інших документів  -  загальним відділом апарату райдержадміністрації,      

31. Для    здійснення    контролю    за    виконанням   актів законодавства, актів та доручень Президента України,    Прем'єр-міністра   України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень    голів обласної та   районної  державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації контролю за виконанням у цілому.
План  контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків) або керівник апарату райдержадміністрації.

32. Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  актів та доручень Президента України,    Прем'єр-міністра   України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,   розпоряджень та доручень    голів обласної та   районної державних адміністрацій,  розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
систематичного аналізу  статистичних  та  інших   даних,   що характеризують стан виконання документів;
проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або першого заступника голови,  заступника голови райдержадміністрації.

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання
документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків,   подаються   голові райдержадміністрації  або першому заступнику голови, заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінчення строку,     визначеного     актом    законодавства, актами  та дорученнями Президента України,    Прем'єр-міністра   України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,   розпорядженнями та дорученнями    голів обласної та районної   державних адміністрацій або планом контролю.
     За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації або  його  перший заступник, заступник голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34.  Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  що подається  іншим органам виконавчої  влади  вищого   рівня підписує голова районної державної адміністрації.
     Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншого документа,  що підтверджує його  виконання,  за  письмовою  згодою голови  райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

Організація розгляду звернень громадян
     та проведення особистого прийому громадян

  35. Районна державна адміністрація   організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг.  Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого   прийому громадян,   покладається  на загальний відділ апарату райдержадміністрації.
Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14 квітня 1997 року   N  348 (зі змінами).

36. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    районної   державної адміністрації   або   першим заступником голови,  заступником голови райдержадміністрації (відповідно  до   розподілу   обов'язків),   керівником   апарату райдержадміністрації, керівником    відповідного    структурного   підрозділу   райдержадміністрації.  Відповіді  на   звернення   громадян   готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

37. Особистий   прийом  громадян  проводить  голова  райдержадміністрації,  перший заступник голови, заступник голови райдержадміністрації,,  керівник апарату райдержадміністрації,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  згідно  з графіком,  який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
   Виїзні прийоми   громадян   посадовими    особами    райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.
Загальний відділ  апарату  районної   держадміністрації аналізує щоквартальну  роботу  з  розгляду   таких   звернень,   узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.
Розгляд звернень  громадян  щодо  надання  безоплатної
первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких
громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу».

Організація правового забезпечення
діяльності районної державної адміністрації

38. Правове      забезпечення       діяльності       райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює юридичний   відділ апарату райдержадміністрації.
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації з  питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації,  з інших питань  - керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У   своїй   діяльності       відділ    керується Конституцією та законами України,  а також указами Президента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до
Конституції та законів України,  та розпорядженнями голів обласної та   районної  державних адміністрацій .
    
40. Основними завданнями  юридичного відділу апарату райдержадміністрації є:
правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Відділ  відповідно  до  покладених  на   нього завдань:
забезпечує відповідність    законодавству       проектів   розпоряджень    голови    райдержадміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів районної державної адміністрації;
проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та/або   подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;
визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції; 
надає методичну   допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов'язків;
представляє інтереси  райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
виконує інші  функції  з  правового  забезпечення  діяльності
райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  та
положення про юридичний  відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою районної державної адміністрації.

42. Начальник юридичного  відділу апарату райдержадміністрації:
здійснює керівництво   роботою   відділу,   несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  відділ завдань;
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
організовує роботу  працівників відділу,   дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  відділу  та притягнення їх до відповідальності згідно із  законодавством;
виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії районної державної адміністрації

43. Для    сприяння    здійсненню    повноважень     райдержадміністрації    голова райдержадміністрації  утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії.  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   районної державної адміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови  райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників,  керівника апарату    та    керівників   структурних   підрозділів   районної державної адміністрації.

45. До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.
      До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правомочним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Засідання колегії  проводяться  відповідно  до  плану  роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

47. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих  випадках  за  рішенням   головуючого   може   бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження.

48. Апарат  райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань  колегії,  у  тому  числі   технічний запис.

49. У   своїй   роботі   колегія  райдержадміністрації керується Типовим положенням  про  колегію  міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, Положенням про колегію районної  державної адміністрації та Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

50. Голова, перший заступник голови,  заступник голови, райдержадміністрації  керівник апарату райдержадміністрації,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції.
  План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.
Організація проведення     нарад     у     голови    райдержадміністрації та його заступників покладається на  апарат райдержадміністрації  або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до порядку підготовки нарад у голови райдержадміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації.
  Організація проведення     нарад     у    першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, а керівника апарату райдержадміністрації – на структурні підрозділи апарату  райдержадміністрації.

51. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протокол наради підписує головуючий,  оформляє – відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади за ініціативою якого проводилася нарада.
Протоколи нарад зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації відповідно до затвердженої номенклатури справ. 

53. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді у голови райдержадміністрації можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або даються доручення  голови райдержадміністрації.
За   результатами   розгляду   питань  на  нарадах у першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або дано доручення першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації, підготовка проектів яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації. Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють перший заступник голови або заступник голови райдержадміністрації або особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

  54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів
          розпоряджень голови районної державної адміністрації

55. Голова  районної  державної адміністрації  на  виконання  актів органів державної влади, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою  видає  одноособово  в  межах   повноважень   райдержадміністрації розпорядження.

  56. Проекти  розпоряджень  голови  районної державної адміністрації (далі  -  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи районної  держадміністрації,  її  апарату.
    
57. У разі, коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

58. Проекти  розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із    заінтересованими    структурними    підрозділами    райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Головний розробник за погодженням з апаратом райдержадміністрації        визначає   заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,  виходячи   із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.
Головний розробник організовує,  спрямовує і координує роботу
заінтересованих       структурних       підрозділів       райдержадміністрації,  її апарату  та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Заінтересовані   структурні  підрозділи райдержадміністрації,   її  апарату  та  інші  органи  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
Проекти погоджуються    шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками     голови    та    керівником    апарату    районної державної адміністрації.  При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.
Проекти розпоряджень голови районної    державної адміністрації,    які розробляються   на   виконання  актів  законодавства  та актів Президента України, Прем'єр-міністра України,  погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
Якщо заінтересовані     структурні     підрозділи    райдержадміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження,   у  визначений головним розробником  строк,  такий  проект   вважається   погодженим   без зауважень.
За результатами  погодження  проекту  розпорядження  головним
розробником готується довідка про погодження проекту розпорядження (додаток 1),  у  якій зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
    погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження  та   пропозиції,   враховані   головним розробником;
висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
Довідка про погодження проекту розпорядження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

59. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих
структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу   райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

60. Головний  розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток   3),   що   повинна   містити   необхідні розрахунки,  обґрунтування  і  прогнози  соціально-економічних  та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у  разі  потреби  можуть  додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати  чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи та інших дорадчих (консультативних) органів або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної  записки   до   проектів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим.

     61. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом.  До таких проектів   розпоряджень   додається   порівняльна    таблиця до проекту розпорядження (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

62. У   разі   проведення   публічного   обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення,  його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.
Нормативні положення    та   завдання   суб'єктам   відносин, передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

У проекті  розпорядження  можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо  обговорюються  на засіданнях колегії райдержадміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного  акта,  головний  розробник  проводить  аналіз  його регуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України «Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності» за  Методикою  проведення  аналізу  впливу
регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2004 року  N 308 (зі змінами).
Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:
засвідчену копію рішення  територіального  органу  Державної регуляторної служби України про його погодження;
засвідчену копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений     проект    розпорядження    підписується  керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами,  передбаченими пунктами 58-64 Регламенту.
  За дорученням  голови  райдержадміністрації  або  його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), опрацювання    внесеного    проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та  у  разі  потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження  в  апараті  райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі
потреби зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване
прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій
експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.
У разі коли  проект  розпорядження  подано  апарату  райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог,
юридичний відділ апарату райдержадміністрації доповідає про це заступникові голови (відповідно розподілу обовязків),  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує  поданий  проект  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної  техніки,  а  також  у  разі  потреби редагує проект розпорядження.
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції  та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання проблеми;
перевіряє проект   розпорядження  на  відповідність  вимогам, встановленим  цим  Регламентом,  а  також  повноту  погодження  із заінтересованими органами.
У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи
його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).
Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові   акти,   подається   для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту  розпорядження  виявлено необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект  розпорядження з основної діяльності  візується   керівником органу виконавчої влади, у якому його створено, в обов’язковому порядку – першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації (з питань, що належать до його компетенції), уповноваженою особою з питань запобігання корупції, керівниками сектору контролю, юридичного відділу  апарату райдержадміністрації.
Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується керівниками відділу управління персоналом та організаційної роботи, юридичного відділу, уповноваженою особою з питань запобігання корупції, а також залежно від виду розпорядження  - начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами, яких стосується цей документ.
Після завершення процедури погодження, всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються на погодження керівнику апарату райдержадміністрації.

69. Розпорядження    голови    райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у відповідних органах юстиції   згідно   з   Положенням    про    державну    реєстрацію нормативно-правових  актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади,  органів  господарського   управління   та   контролю,   що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28 грудня  1992  року  N 731 (зі змінами).
Розпорядження голови  райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації,  з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
Розпорядження голови     райдержадміністрації,    що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян  або  мають   загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.
Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах 3 і 4 цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
  Додатки до  розпоряджень  голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються  керівником    апарату райдержадміністрації. а разі його відсутності начальником відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Розпорядження голови  райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціям і   посадовим   особам   згідно   переліком на відправку, складеним головним розробником   та оприлюднюються на офіційній веб-сторінці районної  державної адміністрації в установленому  головою райдержадміністрації порядку.
Головний розробник  забезпечує  відповідно  до  вимог  Закону України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері господарської діяльності» здійснення  відстеження результативності прийнятого розпорядження Голови райдержадміністрації.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

70. Проект розпорядження голови райдержадміністрації,  який стосується життєвих інтересів широких  верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав,  свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного,  соціального,  культурного  розвитку,  а  також  має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може  бути винесений   для   публічного  обговорення   на  будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення  про  проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження  приймає  голова   райдержадміністрації   на підставі   пропозиції   головного   розробника   або   за  власною ініціативою.
Пропозиція щодо  проведення  публічного  обговорення  проекту розпорядження    повинна    містити   обґрунтування   необхідності обговорення  та   інформацію   про   джерела   фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.
Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками   заінтересованих   структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції  додаються  проект  розпорядження голови райдержадміністрації,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь   в обговоренні;
яких результатів необхідно досягти;
які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
строк проведення обговорення.
Проект розпорядження голови райдержадміністрації,  який  має  ознаки  регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб,  передбаченими  статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

72. Організація     проведення     публічного     обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації  покладається на головного розробника.
Головний розробник       подає      до апарату       райдержадміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні  телефони   і   адресу   головного розробника.
Публічне громадське обговорення   проекту  розпорядження   голови райдержадміністрації проводиться відповідно до   Порядку   проведення    консультацій    з громадськістю   з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада  2010 року    N996 (зі змінами). 

73. Пропозиції  та  зауваження,   що   надійшли   у   процесі публічного   обговорення   проекту   розпорядження голови райдержадміністрації,  розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються  під  час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту     розпорядження голови райдержадміністрації    за    результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення  такого  проекту  до  райдержадміністрації.

Взаємовідносини районної державної адміністрації  з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

74. Взаємовідносини  районної  державної адміністрації   з   іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного   виконання   покладених  на  райдержадміністрацію завдань.
  Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядування делегованих  повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує  та  подає  зауваження  і пропозиції    з  питань  розвитку  відповідних адміністративно-територіальних  одиниць  до  проектів  актів законодавства, які розробляються іншими органами.
  З метою   врахування  громадської  думки  щодо  проекту  акта законодавства  з  питань  розвитку  конкретної адміністративно-територіальної  одиниці,  що  надійшов  від  інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                               Н.Дондоха

 

 

 

 

                                                                                   

Наверх ↑